φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
2015-06-16 17:25:28

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.  2170

Προς 

1. Υπουργείο Υγείας

2. Ε.Ο.Φ.

3. Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

4. Περιφέρειες της χώρας

 

Θέμα: «Διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής από άλλα καταστήματα εκτός του φαρμακείου»

Όπως γνωρίζετε δυνάμει του άρθρου 6 της υπ’ αριθμόν ΓΠ/οικ.103449 υπουργικής αποφάσεως «Τροποποίηση της Υ1/ΓΠ 127962/03/2004 «Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ, σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής» (ΦΕΚ Β΄ 2855/11.11.2013) το άρθρο 10α αντικατεστάθη και επιτρέπεται έκτοτε η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής να γίνεται από τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα. Επίσης ορίζεται ότι «Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση «Συμπληρώματα διατροφής», όπως και με την προειδοποίηση υπό μορφή πινακίδας, τουλάχιστον 15 Χ 25 εκατ., του άρθρου 2 σημείο (ζ), η οποία θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης».

Στο δε άρθρο 2 σημείο (ζ) αναφέρεται το κείμενο της ως άνω προειδοποίησης, και συγκεκριμένα : «ζ) η προειδοποίηση: «Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας».

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι ο Π.Φ.Σ. από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει πολλάκις την πλήρη αντίθεσή του στην πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής εκτός φαρμακείου για λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι θέσεις του Π.Φ.Σ. έχουν άλλωστε γίνει αποδεκτές δυνάμει της υπ’ αριθμόν 931/2010 αποφάσεως του ΣτΕ (Δ΄ Τμήμα), η οποία έκρινε ότι η διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής αποκλειστικά από τα φαρμακεία «...αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, δηλαδή στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, από το ενδεχόμενο υπερβολικής ή ανεξέλεγκτης πρόσληψης ουσιών, όπως οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, δυνητικά επιβλαβών για την υγεία, για την οποία το κράτος οφείλει να μεριμνά και προληπτικώς, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος

Κατόπιν των ανωτέρω και επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τον άμεσο έλεγχο όλων των καταστημάτων που πωλούν συμπληρωμάτων διατροφής:

α) αν διαθέτουν άδεια από την αρμόδια Αρχή για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων,  

β) αν η τοποθέτηση των συμπληρωμάτων διατροφής στα ως άνω καταστήματα έχει γίνει σε ιδιαίτερο χώρο με ευκρινή σήμανση «Συμπληρώματα διατροφής», και 

γ) αν έχει αναρτηθεί πινακίδα, τουλάχιστον 15 Χ 25 εκατ., ευρισκόμενη αναρτημένη σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης, στην οποία αναφέρεται η προειδοποίηση ότι: «Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας».

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 
 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ