φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΥΣΥΦΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2015-06-16 17:24:03

Αθήνα, 16.6.2015

Αριθμ. Πρωτ. 2174

ΠΡΟΣ τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για την καταγγελία του Π.Φ.Σ. αναφορικά με την πώληση ΜΥΣΥΦΑ μέσω διαδικτύου»

Δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3003/29.10.2014 εγγράφου του Π.Φ.Σ. διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.Φ. η καταγγελία του Π.Φ.Σ. αναφορικά με την παράνομη πώληση ΜΥΣΥΦΑ μέσω διαδικτύου από επιχείρηση εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη. Με το ως άνω έγγραφό ο Π.Φ.Σ. αιτείτο την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. α΄ και β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).

Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 94259/2014/23.3.2015 έγγραφο του Ε.Ο.Φ. (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων, Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας), λάβαμε γνώση ότι αφενός μεν ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι το φαρμακείο Α.Α. και ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν Ο-65/2η/19.2.2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ προτάθηκε στον Υπουργό Υγείας η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στο φαρμακείο αυτό «για τη διακίνηση φαρμακευτικού προϊόντος εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου), κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1963/1991 και της ΔΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013».

Το άρθρο 95 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 4172/2013, το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω, ορίζει ότι: «Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 116 της αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α. επιβάλλονται σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.».

Κατόπιν των ανωτέρω αποδεικνύεται εκ νέου η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ. και Φαρμακευτικών Συλλόγων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογες έκνομες συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και πλήττουν το ελληνικό φαρμακείο.

Για το λόγο αυτό Π.Φ.Σ. καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε εγρήγορση προκειμένου αφενός μεν να αποτρέπονται, αφετέρου να καταστέλλονται ανάλογες έκνομες συμπεριφορές

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ