φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
2015-04-02 12:01:28

ΘΕΜΑ: «Κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)»

Σχετικά: 1. η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 63696 απόφαση (ΦΕΚ 740/Β/27-05-2010) η οποία κοινοποιήθηκε με το Φ.42000/14626/1758/9-6-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας
2. το Γ55/769/21-05-2010 έγγραφό μας

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 63696 απόφαση (ΦΕΚ 740/τεύχος Β/27-05-2010) κοινοποιήθηκε ο κατάλογος των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3457/2006, άρθρο 1 παρ. 2α, δεν καλύπτεται η δαπάνη των φαρμάκων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα εξοφλεί στους φαρμακοποιούς συνταγές στις οποίες περιέχονται φάρμακα του εν λόγω καταλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό 2 η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημέρωσε ότι τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που φέρουν ταινία γνησιότητας καφέ χρώματος (ως ανήκοντα στην κατηγορία των φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή) δεν θα αποζημιώνονται από 1ης Ιουνίου 2010 από το Ίδρυμα.

Ο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ